DOKUMENTY & regulamin zapisu

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia (drogą e-mailową, pocztą tradycyjną lub osobiście) następujących dokumentów niezbędnych do dokonania zapisu dziecka na wypoczynek. Jednocześnie wpłata zaliczki (do 7 dni od dokonania zapisu dziecka/rodziny) stanowi warunek konieczny umożliwiający umieszczenie dziecka/rodziny na listę uczestników danego wyjazdu. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem dotyczącym przebiegu zapisu na obóz, który usprawni nasze wzajemne działania.

1. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (dotyczy tylko dzieci jadących samodzielnie) najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem obozu.

2. PODPISANA UMOWA Z ORGANIZATOREM WYJAZDU

3. Potwierdzenie wykonania przelewu za obóz – a) zaliczka b) całość wpłaty

4. Dane wymagane do ubezpieczenia NNW uczestnika zajęć/wyjazdu najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem obozu. Rodzaj i zakres ubezpieczenia: grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków realizowane przez Generali TU S.A. ul. Postępu 15 b, 02-676 Warszawa.

 

Dokumenty zostaną przesłane Państwu drogą e-mailową.

Osoba kontaktowa: kontakt@dzieciakiwformie.pl 

Bez tytułu

 

REGULAMIN ZAPISU NA OBÓZ SPORTOWY

1

 

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego przesłania/przekazania stosownych dokumentów Organizatorowi wypoczynku (karta kwalifikacyjna dziecka – w przypadku dzieci jadących na obóz samodzielnie, danych do ubezpieczenia NNW, skanu umowy z organizatorem). 

2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowej wpłaty zaliczki za udział dziecka/członków rodziny/podopiecznych, stanowiącej warunek zapisu uczestnika w terminie ustalonym przez Organizatora wypoczynku. 

3. Harmonogram zapisu: wpłata 40 % kwoty (zaliczka) – do 7 dni od zapisu – warunek rezerwacji miejsca. Na 35 dni przed wyjazdem – pozostałe 60 %. Niezapłacenie którejkolwiek z rat jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

1

 

REGULAMIN (6)

 

Dzieciaki w formie Dariusz i Joanna Ilniccy s.c.
os. Unii Lubelskiej 4/28, 37-600 Lubaczów
53 1140 2004 0000 3102 7660 5142
Tytuł: imię i nazwisko uczestnika, termin wyjazdu